Ali Çetinkaya Bulvarı No:58 Kat:2 Daire:6 Alsancak - İzmir

Üroflovmetri/EMG

Created with Sketch.

ÜROFLOVMETRİ-EMG TESTİ NASIL YAPILIR ?

Üroflovmetri işeme bozukluklarının tanısı koymak için kullanılan non-invaziv (ağrılı acılı) olmayan bir testtir. Bu testte çocuklara ağızdan su içmesi söylenir ve çişi gelince tuvalette oturma pozisyonunda terazili bir kaba idrar yaparlar. Bilgisayara bağlı olan bu idrar kabı bize birçok bilgi sağlar. Bu test ile işeme eğrisi idrar akım hızı, idrar yapma süresi, idrar miktarı tespit edilir. Eş zamanlı olarak EMG testi de yapılması tanı için yarar sağlar.

Üroflovmetri EMG testi için idrar yaparken çocuğun bacaklarının arasına  ve dizine kendinden yapışkanlı elektrotlar yapıştırılıp  kasılma ve gevşemeyi algılayan bir  bilgisayara bağlanır. Böylece çiş tutmaya yarayan kasların işeme sırasında gevşemesi veya kasılı kalması durumu hakkında da bilgi edinilir. Son yıllarda disfonksiyonel işeme tanısı koymak için tam ürodinamik çalışma yapılması ve işeme sisto üretrografi çekilmesi gibi invaziv(sonda takılmasını gerektiren)  yöntemlerden vazgeçilerek üroflov/EMG ve mesane  ultrasonu ile reziduel idrar bakılması gibi daha non invaziv(ağrısız acısız) yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. 

Tek bir anormal üroflov ve EMG çoğu kez doğru tanı koymak doğru değildir. Anormal işeme eğrisi stres ve gerginlikten de kaynaklanabilir. Bazı EMG ler gerçek kas aktivitesi ile artifaktları ayırmada çok başarılı değildir. Bu nedenlerle bazı çocuklarda test hareketle hatta sadece huzursuzluk veya farklı bir ortamda işeme nedeniyle bozuk çıkabilir. Üroflov çekilirken çocuğun konforu ve mahremiyeti sağlanmalıdır. Bu testi yapılırken ortamın çocuk için uygun olmasına ve gerekirse işerken çocuğun yalnız kalmasına (uzaktan gözlenmesine) olanak tanınmalıdır. 

Disfonksiyonel işeme tanısının doğrulanması için üroflov ve EMG’nin aynı gün ardışık olarak 2 kez yapılması ve çocuğun her seferinde en az 4n az 50-100 cc idrar yapmış olması ve her seferinde bozuk (stacato) işeme eğrisi ve artmış pelvik taban aktivitesinin kaydedilmiş olması gereklidir. Üroflow ve EMG’nin normal olması durumda ise emin bir şekilde çocukta disfonksiyonel işeme olmadığı söylenebilir. Plato işeme paterni de yetersiz gevşemiş bir eksternal sfinkter bulgusu olabilir, mesane çıkışı obstrüksiyonuna neden olan üretradaki anatomik anomalilerde de bu tip işeme paterni görülür. Bu nedenle çocuklarda sadece üroflowmetri ve EMG çekilmesi ve mutlaka işeme sonrası rezidü idrar miktarının tayini gerekir.